وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

درود بر کسانی که خالق شرایط اند نه تابع شرایط

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

درود بر کسانی که خالق شرایط اند نه تابع شرایط

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی

وبلاگ شخصی مهندس مهدی قره داغی
کارشناس ارشد سازه
پایه 1 سازمان نظام مهندسی ساختمان

دانلود رایگان مباحث مقررات ملی ساختمان

1- قوانین نظام مهندسی

2- مبحث اول از مقررات ملی ساختمان
3- مبحث دوم از مقررات ملی ساختمان
4- مبحث سوم از مقررات ملی ساختمان
5-مبحث چهارم از مقررات ملی ساختمان

6- مبحث پنجم از مقررات ملی ساختمان
7-مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان
8-مبحث هفتم از مقررات ملی ساختمان
9-مبحث هشتم از مقررات ملی ساختمان
10-مبحث نهم از مقررات ملی ساختمان
11-مبحث دهم از مقررات ملی ساختمان
12-مبحث یازدهم از مقررات ملی ساختمان
13-مبحث دوازدهم از مقررات ملی ساختمان
14-مبحث سیزدهم از مقررات ملی ساختمان
15-مبحث چهاردهم از مقررات ملی ساختمان
16-مبحث پانزدهم از مقررات ملی ساختمان
17-مبحث شانزدهم از مقررات ملی ساختمان
18-مبحث هفدهم از مقررات ملی ساختمان
19-مبحث هجدهم از مقررات ملی ساختمان
20-مبحث نوزدهم از مقررات ملی ساختمان
21-مبحث بیستم از مقررات ملی ساختمان
22-مبحث بیست و یکم از مقررات ملی ساختمان
23-مبحث بیست و دوم از مقررات ملی ساختمان
24-آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله